ശ്രീ നാരായണ ഗുരുദേവൻ

ശ്രീനാരായണ ഗുരു (20 ഓഗസ്റ്റ് 1856 – 20 സെപ്റ്റംബർ 1928) ഇന്ത്യയിലെ ഒരു തത്ത്വചിന്തകനും ആത്മീയ നേതാവും സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്താവുമായിരുന്നു. ആത്മീയ പ്രബുദ്ധതയും സാമൂഹിക സമത്വവും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി കേരളത്തിലെ ജാതി-അധിഷ്ഠിത സമൂഹത്തിലെ അനീതിക്കെതിരെ അദ്ദേഹം ഒരു നവീകരണ പ്രസ്ഥാനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി. “ഒരു ജാതി ഒരു മതം എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ഒരു ദൈവം” എന്നതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസിദ്ധമായ ഉദ്ധരണി.

Showing the single result

WhatsApp chat