ഉപനിഷത്തുക്കൾ

ഹിന്ദുമതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനമായ പുരാതന ദാർശനിക ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ ഒരു ശേഖരമാണ് ഉപനിഷത്തുകൾ. ഹിന്ദുമതത്തിന്റെ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥങ്ങളായ വേദങ്ങളുടെ ഭാഗമാണ് അവ, ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പുരാതനവും പ്രധാനപ്പെട്ടതുമായ വിഭാഗം ആയി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.

WhatsApp chat