21 സഹസ്രനാമസ്തോത്രങ്ങൾ

230.00

Out of stock

ക്ഷേത്രങ്ങളും പ്രാർത്ഥനകളുമാണ് ഹിന്ദു ധർമ്മത്തിന്റെ കാതൽ, പ്രാർത്ഥനകൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ സ്വസ്ഥവും ശാന്തവുമാക്കുന്നു. ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ 21 ദേവതകളുടെ സഹസ്രനാമങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. 21 മലയാളത്തിലെ സഹസ്ര നാമ സ്തോത്രങ്ങൾക്ക് 262 പേജുകളുണ്ട്, 1/8 ഡെമി വലുപ്പത്തിൽ ആണ്.

Publisher

ക്ഷേത്രങ്ങളും പ്രാർത്ഥനകളുമാണ് ഹിന്ദു ധർമ്മത്തിന്റെ കാതൽ, പ്രാർത്ഥനകൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ സ്വസ്ഥവും ശാന്തവുമാക്കുന്നു. ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ 21 ദേവതകളുടെ സഹസ്രനാമങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. 21 മലയാളത്തിലെ സഹസ്ര നാമ സ്തോത്രങ്ങൾക്ക് 262 പേജുകളുണ്ട്, 1/8 ഡെമി വലുപ്പത്തിൽ ആണ് . ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള കടലാസിൽ വലിയ അക്ഷരങ്ങളിൽ ഈ പുസ്തകം അച്ചടിച്ചിരിക്കുന്നു. കടത്തനാട്ട് പത്മനാഭ വാര്യർ സമാഹരിച്ച ഈ പുസ്തകം കൊടുങ്ങല്ലൂർ ശൃംഗപുരം ദേവി ബുക്ക് സ്റ്റാൾ ആണ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “21 സഹസ്രനാമസ്തോത്രങ്ങൾ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WhatsApp chat