ആദികവിയുടെ ആദർശപുരുഷൻ

90.00

5 in stock

സ്വാമി സിദ്ധിനാഥാനന്ദ രചിച്ച ആദികവിയുടെ ആദർശപുരുഷൻ വാൽമീകിയുടെ വീരപുരുഷനെ വിവേചിച്ചറിയുന്ന വീക്ഷണകോണിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. ശ്രീരാമന്റെ ധർമ്മനിഷ്ഠയെ ഉണർത്തി കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയല്ല ഈ പുസ്തകം സിദ്ധിനാഥാനന്ദ സ്വാമികൾ രചിച്ചത് വെറും കഥ പറയൽ അല്ല സ്വാമിജിയുടെ ലക്ഷ്യം, വായിക്കുന്നവർക്ക് കഥയുണ്ടാക്കലാണ്.

Publisher

സ്വാമി സിദ്ധിനാഥാനന്ദ രചിച്ച ആദികവിയുടെ ആദർശപുരുഷൻ വാൽമീകിയുടെ വീരപുരുഷനെ വിവേചിച്ചറിയുന്ന വീക്ഷണകോണിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. ശ്രീരാമന്റെ ധർമ്മനിഷ്ഠയെ ഉണർത്തി കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയല്ല ഈ പുസ്തകം സിദ്ധിനാഥാനന്ദ സ്വാമികൾ രചിച്ചത് വെറും കഥ പറയൽ അല്ല സ്വാമിജിയുടെ ലക്ഷ്യം, വായിക്കുന്നവർക്ക് കഥയുണ്ടാക്കലാണ്. നാനാഭാവ തരംഗിതമായ ഈ അനശ്വരകാവ്യത്തെ അതിന്റെ സൗന്ദര്യം കോട്ടം തട്ടിക്കാതെ ഒരു ചിമിഴിലൊതുക്കുന്നത് ചെറിയൊരു അത്ഭുതം തന്നെയാണ് സ്വാമികൾ അത്ഭുതം സാധിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒറ്റവായന കഴിഞ്ഞ് മാറ്റി തള്ളാവുന്ന പുസ്തകം അല്ല ഇത്. ആദികാവ്യത്തിലേക്ക് അനേകം ജ്ഞാസുകളെ ആകർഷിക്കാൻ പുസ്തകത്തിന് കഴിയും. ഒരിക്കൽ ആകർഷിക്കപ്പെട്ടാൽ അതിന്റെ മാന്ത്രിക വലയത്തിൽ നിന്നും പുറത്തുചാടാൻ അത്രകണ്ട് എളുപ്പവുമല്ല.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ആദികവിയുടെ ആദർശപുരുഷൻ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WhatsApp chat