ആത്മോപദേശ ശതകം ഗ്രന്ഥരൂപം

780.00

ആത്മോപദേശ ശതകം (താളിയോല രൂപത്തിൽ )
പൗരാണികതയുടെ ദൈവീക സ്പർശവുമായി വിശിഷ്ട സ്തോത്രങ്ങൾ താളിയോല ഗ്രന്ഥരൂപത്തിൽ…
അഷ്ടമംഗല്യത്തോടൊപ്പം വെക്കുന്നതിനും…
പൂജാ മുറിയിൽ ദൈവീകമായി ആരാധിക്കുന്നതിനും…
പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് ജന്മദിനം,വിവാഹം ഗൃഹപ്രവേശം തുടങ്ങിയ വിശേഷ അവസരങ്ങളിൽ സമ്മാനിക്കാൻ ആകർഷകമായ ഒരു അതുല്യ വസ്തു…

Palm Leaf Innovations

ആത്മോപദേശ ശതകം (താളിയോല രൂപത്തിൽ )
പൗരാണികതയുടെ ദൈവീക സ്പർശവുമായി വിശിഷ്ട സ്തോത്രങ്ങൾ താളിയോല ഗ്രന്ഥരൂപത്തിൽ...
അഷ്ടമംഗല്യത്തോടൊപ്പം വെക്കുന്നതിനും...
പൂജാ മുറിയിൽ ദൈവീകമായി ആരാധിക്കുന്നതിനും...
പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് ജന്മദിനം,വിവാഹം ഗൃഹപ്രവേശം തുടങ്ങിയ വിശേഷ അവസരങ്ങളിൽ സമ്മാനിക്കാൻ ആകർഷകമായ ഒരു അതുല്യ വസ്തു...
കമനീയമായ രൂപകല്പന നൂതനമായആവിഷ്കാരം...
ശ്രീ നാരായണ ഗുരുദേവൻ രചിച്ച

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ആത്മോപദേശ ശതകം ഗ്രന്ഥരൂപം”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WhatsApp chat