ഭാഷാശിൽപരത്നം

175.00

2 in stock

ഭാഷാ ശിൽപ രത്നം മലയാളം പുസ്തകം ശ്രീ കുമാരാചാര്യയുടെ സംസ്കൃത ഗ്രന്ഥമായ ശില്പ രത്നത്തിൽ നിന്നുള്ള പ്രധാന വസ്തുക്കളുടെ ഒരു ശേഖരമാണ്. ഈ പുസ്തകം പരമ്പരാഗത ഭവന വാസ്തുവിദ്യയെയും ക്ഷേത്ര വാസ്തുവിദ്യയെയും വിശദമായി പ്രതിപാദിക്കുന്നു.

Publisher

ഭാഷാശിൽപരത്നം മലയാളം പുസ്തകം ശ്രീ കുമാരാചാര്യയുടെ സംസ്കൃത ഗ്രന്ഥമായ ശില്പ രത്നത്തിൽ നിന്നുള്ള പ്രധാന വസ്തുക്കളുടെ ഒരു ശേഖരമാണ്. ഈ പുസ്തകം പരമ്പരാഗത ഭവന വാസ്തുവിദ്യയെയും ക്ഷേത്ര വാസ്തുവിദ്യയെയും വിശദമായി പ്രതിപാദിക്കുന്നു. മലയാളത്തിലെ ഭാഷാശിൽപരത്നം 271 പേജുകളുള്ളതും 1/8 ഡെമി വലുപ്പത്തിൽ ആണ്. ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള കടലാസിൽ വലിയ തടിച്ച മലയാളം അക്ഷരങ്ങളിൽ ഈ പുസ്തകം അച്ചടിച്ചിരിക്കുന്നു. തൈക്കാട്ട് നമ്പൂതിരി എഴുതിയ ഭാഷാശിൽപരത്നം മലയാളം പുസ്തകം ബ്രഹ്മശ്രീ ചെറുവള്ളി നാരായണൻ നമ്പൂതിരിയാണ്. കൊടുങ്ങല്ലൂരിലെ ശൃംഗപുരത്തുള്ള ദേവി ബുക്ക് സ്റ്റാളാണ് ഈ പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഭാഷാശിൽപരത്നം”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WhatsApp chat