ദേവീ മഹാത്മ്യം ഗ്രന്ഥരൂപം

1,450.00

9 in stock

അക്ഷരപ്രധാന്യം ഏറെ ഉള്ള ഒരു പ്രാചീനമായ ഗ്രന്ഥമത്രേ “ദുർഗാസപ്തശതി”
ദേവീമാഹാത്മ്യം എന്ന് കേരളത്തിൽ പ്രചാരമുള്ള എഴുന്നൂറ് ശ്ലോകങ്ങൾ ഉപാസകർ പവിത്രമായി ആരാധിക്കുന്നു..
താളിയോല ഗ്രന്ഥ രൂപത്തിൽ തന്നെ ഉള്ള ദേവീ മാഹാത്മ്യം മലയാളികളിൽ എത്തിക്കുന്നു..
അഷ്ടമംഗല്യ തട്ടിലും, പൂജാ മുറിയിലും പാവന മായി ആരാധിക്കുവാൻ ഉതകുന്നതാണ്.

Palm Leaf Innovations

അക്ഷരപ്രധാന്യം ഏറെ ഉള്ള ഒരു പ്രാചീനമായ ഗ്രന്ഥമത്രേ "ദുർഗാസപ്തശതി"
ദേവീമാഹാത്മ്യം എന്ന് കേരളത്തിൽ പ്രചാരമുള്ള എഴുന്നൂറ് ശ്ലോകങ്ങൾ ഉപാസകർ പവിത്രമായി ആരാധിക്കുന്നു..

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ദേവീ മഹാത്മ്യം ഗ്രന്ഥരൂപം”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WhatsApp chat