ഗൃഹനിർമ്മാണപദ്ധതി

125.00

9 in stock

പരമ്പരാഗത ഭാരതീയ വാസ്തു ഗ്രന്ഥമായ “മനുഷ്യാലയ ചന്ദ്രിക” യുടെ ഒരു മലയാളം വിവർത്തന രൂപമാണ് ഗൃഹനിർമ്മാണ പദ്ധതി മലയാളം പുസ്തകം അടിസ്ഥാനം, തറ, മേൽക്കൂര എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണ രീതി വിശദീകരിക്കുന്നു. ഈ പുസ്തകം ജനലുകളുടെയും വാതിലുകളുടെയും അളവുകളും നിർമ്മാണ രീതികളും വിശദീകരിക്കുന്നു.

Publisher

പരമ്പരാഗത ഭാരതീയ വാസ്തു ഗ്രന്ഥമായ "മനുഷ്യാലയ ചന്ദ്രിക" യുടെ ഒരു മലയാളം വിവർത്തന രൂപമാണ് ഗൃഹനിർമ്മാണ പദ്ധതി മലയാളം പുസ്തകം അടിസ്ഥാനം, തറ, മേൽക്കൂര എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണ രീതി വിശദീകരിക്കുന്നു. ഈ പുസ്തകം ജനലുകളുടെയും വാതിലുകളുടെയും അളവുകളും നിർമ്മാണ രീതികളും വിശദീകരിക്കുന്നു. ഫർണിച്ചർ ക്രമീകരണം, തറ ജോലികൾ, വൈദ്യുത വിതരണം, ജലവിതരണം തുടങ്ങിയവയെ കുറിച്ചും മലയാളത്തിൽ ഗൃഹനിർമ്മാണ പദ്ധതി വിശദമാക്കുന്നു. ഈ പുസ്തകം വിവർത്തനം ചെയ്തത് ജ്യോതിഷിയായ പാറക്കൽ കൃഷ്ണ വാര്യർ ആണ്. 1/8 ക്രൗൺ വലുപ്പം,132 പേജുകളുള്ള ഈ പുസ്തകം കുന്നംകുളത്തെ പഞ്ചാംഗം പുസ്തകശാലയാണ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഗൃഹനിർമ്മാണപദ്ധതി”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WhatsApp chat