ഹനുമാൻ ചാലിസ

20.00

22 in stock

ഹനുമാൻ ചാലിസ മലയാളം പുസ്തകം ഹനുമാനെ സ്തുതിക്കുന്ന ഒരു ശ്ലോക കൃതി ആണ്. പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ തുളസീദാസാണ് ഹനുമാൻ ചാലീസ എഴുതിയതെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു. ഹനുമാൻ ചാലീസ മലയാളം പുസ്തകത്തിൽ 40 ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്.

Publisher

ഹനുമാൻ ചാലിസ മലയാളം പുസ്തകം ഹനുമാനെ സ്തുതിക്കുന്ന ഒരു ശ്ലോക കൃതി ആണ്. പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ തുളസീദാസാണ് ഹനുമാൻ ചാലീസ എഴുതിയതെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു. ഹനുമാൻ ചാലീസ മലയാളം പുസ്തകത്തിൽ 40 ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്. വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ പ്രചാരം സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഈ പുസ്തകം ഇപ്പോൾ മലയാളത്തിലും ഭക്തർക്കിടയിൽ പ്രശസ്തമാണ് .
ശ്ലോകം എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനായി 'നിവേദ്യം' എന്ന ഭാഷാ വ്യാഖ്യാനവും വിവർത്തനവും ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ്

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഹനുമാൻ ചാലിസ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WhatsApp chat