ജാതക കർമ്മ പദ്ധതി & സന്താന ദീപിക

90.00

6 in stock

ജാതക കർമ്മ പദ്ധതി, സന്താന ദീപിക എന്നീ രണ്ടു സംസ്‌കൃത ജ്യോതിഷ ലഘു പുസ്തകങ്ങളുടെ സമാഹാരം ആണ്. ജാതകർമ്മ പദ്ധതി അഥവാ സ്ത്രീപദം പദ്ധതി എന്ന പുസ്തകം വ്യാഖ്യാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പ്രശസ്ത ജ്യോതിഷ പണ്ഡിതൻ പി എസ് പുരുഷോത്തമൻ നമ്പൂതിരിയാണ് സുജനപ്രിയ എന്ന ഭാഷാ വ്യാഖ്യാനമാണ് ഈ പുസ്തകത്തിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്.

Publisher

ജാതക കർമ്മ പദ്ധതി, സന്താന ദീപിക എന്നീ രണ്ടു സംസ്‌കൃത ജ്യോതിഷ ലഘു പുസ്തകങ്ങളുടെ സമാഹാരം ആണ്. ജാതകർമ്മ പദ്ധതി അഥവാ സ്ത്രീപദം പദ്ധതി എന്ന പുസ്തകം വ്യാഖ്യാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പ്രശസ്ത ജ്യോതിഷ പണ്ഡിതൻ പി എസ് പുരുഷോത്തമൻ നമ്പൂതിരിയാണ് സുജനപ്രിയ എന്ന ഭാഷാ വ്യാഖ്യാനമാണ് ഈ പുസ്തകത്തിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ജാതക നിർമ്മാണത്തിൽ ആയുർ ഭാവത്തിന്റെ വിഷയമാണ് ഇതിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. സന്താന വിഷയത്തെ പ്രതിപാദിക്കുന്ന സന്താന ദീപിക താമരക്കുളം ജി കൊച്ചുശങ്കരൻ വൈദ്യർ ആണ് വ്യാഖ്യാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. തത്വ ദർശിനി എന്ന ഭാഷാ വ്യാഖ്യാനമാണ് സന്താന ദ്വീപിലേക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. 122 പേജുള്ള ഈ ചെറിയ പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് കൊല്ലം എസ് ടി റെഡ്ഡിയാർ  ആൻഡ് സൺസ് ആണ്

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ജാതക കർമ്മ പദ്ധതി & സന്താന ദീപിക”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WhatsApp chat