ജാതക പാരിജാതകം

270.00

Out of stock

ജ്യോതിഷ പണ്ഡിതന്മാരും വിദ്യാർത്ഥികളും ഒരുപോലെ ആശ്രയിക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ് ജാതക പാരിജാതകം. ഗർഗ്ഗ ഹോരാ, പരാശര ഹോരാ മുതലായ ശാസ്ത്രങ്ങളെയും സാരാവലി എന്ന മുഖ്യ ഗ്രന്ഥത്തെയും സംഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ള പുസ്തകമാണ് ജാതക പാരിജാതകം. വൈദ്യനാഥൻ എന്ന പണ്ഡിതനാണ് ഈ പുസ്തകം രചിച്ചിട്ടുള്ളത്.

Publisher

ജ്യോതിഷ പണ്ഡിതന്മാരും വിദ്യാർത്ഥികളും ഒരുപോലെ ആശ്രയിക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ് ജാതക പാരിജാതകം. ഗർഗ്ഗ ഹോരാ, പരാശര ഹോരാ മുതലായ ശാസ്ത്രങ്ങളെയും സാരാവലി എന്ന മുഖ്യ ഗ്രന്ഥത്തെയും സംഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ള പുസ്തകമാണ് ജാതക പാരിജാതകം. വൈദ്യനാഥൻ എന്ന പണ്ഡിതനാണ് ഈ പുസ്തകം രചിച്ചിട്ടുള്ളത്. ജ്യോതിഷത്തിലെ വിശദമായ എല്ലാ പഠനങ്ങളും ഈ പുസ്തകത്താൽ സാധ്യമാണ്. ശ്രീ എൻ പുരുഷോത്തമൻ പോറ്റി അവർകളാണ് ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ മലയാളം വ്യാഖ്യാനം നിർവഹിച്ചിട്ടുള്ളത്. കൊല്ലം എസ് ടി റെഡ്ഡിയാർ ആൻഡ് സൺസ് ആണ് പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ജാതക പാരിജാതകം”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WhatsApp chat