ജ്യോതിഷ ജ്ഞാനം

140.00

Out of stock

ജ്യോതിഷ ചരിത്രവും ഭാവിയും വിശദീകരിക്കുന്ന അപൂർവ ഗ്രന്ഥമാണ് എ ഗോപാലകൃഷ്ണ ബാലിഗയുടെ ജ്യോതിഷ ജ്ഞാനം. ജ്യോതിഷക്കാർക്കും ജ്യോതിഷ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും സാധാരണക്കാർക്കും ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ജ്യോതിഷത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം ജ്യോതിഷജ്ഞാനം വിവരിക്കുന്നു.

H & C Publishing House

ജ്യോതിഷ ചരിത്രവും ഭാവിയും വിശദീകരിക്കുന്ന അപൂർവ ഗ്രന്ഥമാണ് എ ഗോപാലകൃഷ്ണ ബാലിഗയുടെ ജ്യോതിഷ ജ്ഞാനം. ജ്യോതിഷക്കാർക്കും ജ്യോതിഷ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും സാധാരണക്കാർക്കും ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ജ്യോതിഷത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം ജ്യോതിഷജ്ഞാനം വിവരിക്കുന്നു. ജ്യോതിഷജ്ഞാനം എന്നത് വിവാഹം പോലുള്ള അവസരങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു ജ്യോതിഷ ഗ്രന്ഥമാണ്, വിദ്യാഭ്യാസം, ഒരു കുട്ടിയുടെ ജനനം തുടങ്ങിയവയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ജ്യോതിഷ പ്രവചനങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും നല്ല കൈപ്പുസ്തകമാണിത്.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ജ്യോതിഷ ജ്ഞാനം”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WhatsApp chat