കൈക്കണക്കും അടങ്ങൽപട്ടികയും

150.00

7 in stock

പ്രശസ്ത പണ്ഡിതൻ ശ്രീ കാണിപ്പയൂർ ശങ്കരൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട് രചിച്ച ഒരു മലയാളം വാസ്തു പുസ്തകമാണ് കൈക്കണക്കും അടങ്ങൽ പട്ടികയും.

Publisher

പ്രശസ്ത പണ്ഡിതൻ ശ്രീ കാണിപ്പയൂർ ശങ്കരൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട് രചിച്ച ഒരു മലയാളം വാസ്തു പുസ്തകമാണ് കൈക്കണക്കും അടങ്ങൽപട്ടികയും. ഈ പുസ്തകത്തിൽ കെട്ടിടത്തിന്റെ സംബന്ധിച്ച പട്ടികഅളവുകൾപരമ്പരാഗത രീതിയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “കൈക്കണക്കും അടങ്ങൽപട്ടികയും”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WhatsApp chat