കാലവിധാനം

150.00

4 in stock

ജ്യോതിഷത്തിലെ മുഹൂർത്ത വിഷയത്തെപ്പറ്റി വിശദമായി പ്രതിപാദിക്കുന്ന പുസ്തകമാണ് കാലവിധാനം. വിവാഹം മുതൽ എല്ലാ ക്രിയകളും ചെയ്യേണ്ടതായ മുഹൂർത്തങ്ങളെയും അവ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട രീതികളെ കുറിച്ചും സവിസ്തരം ഈ പുസ്തകം പ്രതിപാദിക്കുന്നു. ചെയ്യേണ്ടതായ മുഹൂർത്തത്തെ പറയുന്നതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യരുതാത്ത കാലത്തെക്കുറിച്ചും, അരുതാത്ത കാലത്ത് ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യരുത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചും ഈ പുസ്തകം വിസ്തരിച്ചു പറയുന്നുണ്ട്.

Publisher

ജ്യോതിഷത്തിലെ മുഹൂർത്ത വിഷയത്തെപ്പറ്റി വിശദമായി പ്രതിപാദിക്കുന്ന പുസ്തകമാണ് കാലവിധാനം. വിവാഹം മുതൽ എല്ലാ ക്രിയകളും ചെയ്യേണ്ടതായ മുഹൂർത്തങ്ങളെയും അവ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട രീതികളെ കുറിച്ചും സവിസ്തരം ഈ പുസ്തകം പ്രതിപാദിക്കുന്നു. ചെയ്യേണ്ടതായ മുഹൂർത്തത്തെ പറയുന്നതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യരുതാത്ത കാലത്തെക്കുറിച്ചും, അരുതാത്ത കാലത്ത് ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യരുത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചും ഈ പുസ്തകം വിസ്തരിച്ചു പറയുന്നുണ്ട്. ടി എൻ നാണപിള്ള ആശാനാണ് പുസ്തകത്തിന്റെ ഗ്രന്ഥകർത്താവ്. ഭാവാർത്ഥ ചന്ദ്രിക എന്ന വ്യാഖ്യാനത്തോടുകൂടിയാണ് ഈ പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. കൊല്ലം എസ് ടി റെഡിയാർ ആൻഡ് സൺസ് ആണ് പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രസാധകർ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “കാലവിധാനം”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WhatsApp chat