കെട്ടിടങ്ങൾ

250.00

7 in stock

“കെട്ടിടങ്ങൾ”, നമുക്ക് വീട് പണിയാൻ അനുയോജ്യമായ സ്ഥലം, സ്ഥലത്തിന്റെ സാഹചര്യം, നിർമ്മാണത്തിന് സ്ഥലം ഒരുക്കൽ, മുറികൾ, അടുക്കള എന്നിവയുടെ സ്ഥാനങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള വിശദമായ വിവരണം നൽകുന്നു. ഈ പുസ്തകം, വാതിലുകളുടെയും ജനലുകളുടെയും അളവുകളെയും രൂപകൽപ്പനയെയും കുറിച്ച് വിശദമായ അറിവ് നൽകുന്നു.

Publisher

"കെട്ടിടങ്ങൾ", നമുക്ക് വീട് പണിയാൻ അനുയോജ്യമായ സ്ഥലം, സ്ഥലത്തിന്റെ സാഹചര്യം, നിർമ്മാണത്തിന് സ്ഥലം ഒരുക്കൽ, മുറികൾ, അടുക്കള എന്നിവയുടെ സ്ഥാനങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള വിശദമായ വിവരണം നൽകുന്നു. ഈ പുസ്തകം, വാതിലുകളുടെയും ജനലുകളുടെയും അളവുകളെയും രൂപകൽപ്പനയെയും കുറിച്ച് വിശദമായ അറിവ് നൽകുന്നു. പരമ്പരാഗത വാസ്തു ശാസ്ത്ര പ്രകാരം സ്കെച്ചുകൾ, പ്ലാനുകൾ, ഉയരങ്ങൾ, വിശദമായ എസ്റ്റിമേറ്റ് എന്നിവയും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. കേരളത്തിലെ പ്രശസ്ത വാസ്തുവിദ്യാ വിദഗ്ധൻ കാണിപ്പയ്യൂർ ശങ്കരൻ നമ്പൂതിരിയാണ് മലയാളത്തിൽ കെട്ടിടങ്ങൾ എഴുതിയത്. ഈ പുസ്തകത്തിന് 184 പേജുകളുണ്ട്, ഡെമി1/8 വലുപ്പമുണ്ട്. കെട്ടിടങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് കുന്നംകുളം പഞ്ചാഗം പുസ്തകശാലയാണ്.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “കെട്ടിടങ്ങൾ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WhatsApp chat