കുന്തി ഒരു പഠനം

60.00

9 in stock

കുന്തി ഒരു പഠനം സ്വാമി സിദ്ധിനാഥാനന്ദ രചിച്ച ഒരു മലയാള ആഖ്യാന പുസ്തകമാണ്. പുരാണേ ഇതിഹാസങ്ങളിൽ കണ്ടെത്താവുന്ന ഉത്തമ മാതാക്കളിൽ ശ്രേഷ്ഠയായ സ്ത്രീയാണ് മഹാഭാരതത്തിലെ കുന്തിദേവി.

Publisher

കുന്തി ഒരു പഠനം സ്വാമി സിദ്ധിനാഥാനന്ദ രചിച്ച ഒരു മലയാള ആഖ്യാന പുസ്തകമാണ്. പുരാണേ ഇതിഹാസങ്ങളിൽ കണ്ടെത്താവുന്ന ഉത്തമ മാതാക്കളിൽ ശ്രേഷ്ഠയായ സ്ത്രീയാണ് മഹാഭാരതത്തിലെ കുന്തിദേവി. പാണ്ഡവരുടെ അമ്മയായ കുന്തിയുടെ ജീവിതകഥയാണ്  ഈ ചെറു പുസ്തകം.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “കുന്തി ഒരു പഠനം”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WhatsApp chat