ലഘുസ്തോത്രരത്നാകരം

25.00

17 in stock

ലഘുസ്തോത്രരത്നാകരം മലയാളം പുസ്തകം വിവിധ ദേവതകളുടെ സ്തോത്രങ്ങളുടെ ഒരു ശേഖരമാണ്. എല്ലാവർക്കും എളുപ്പത്തിൽ ജപിക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലാണ് സ്തോത്രം ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

Publisher

ലഘുസ്തോത്രരത്നാകരം മലയാളം പുസ്തകം വിവിധ ദേവതകളുടെ സ്തോത്രങ്ങളുടെ ഒരു ശേഖരമാണ്. എല്ലാവർക്കും എളുപ്പത്തിൽ ജപിക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലാണ് സ്തോത്രം ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ലഘു സ്തോത്ര രത്നം പോക്കറ്റ് സൈസിലാണ് പുസ്തകത്തിന്റെ.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ലഘുസ്തോത്രരത്നാകരം”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WhatsApp chat