പ്രസാധകർ: ഡി സി ബുക്സ്

മനുഷ്യനു ഒരു ആമുഖം

499.00

1 in stock

മനുഷ്യനു ഒരു ആമുഖം എന്ന മലയാളം നോവൽ സുഭാഷ് ചന്ദ്രൻ എഴുതിയത് തലമുറകളുടെ യാത്രയാണ്. കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ്, കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ്, ഓടക്കുഴൽ അവാർഡ്, വയലാർ അവാർഡ് പ്രശസ്തമായ പുരസ്കാരങ്ങൾ നേടിയ പ്രശസ്തമായ നോവലാണ് മനുഷ്യന് ഒരു ആമുഖം

Publisher

മനുഷ്യനു ഒരു ആമുഖം എന്ന മലയാളം നോവൽ സുഭാഷ് ചന്ദ്രൻ എഴുതിയത് തലമുറകളുടെ യാത്രയാണ്. കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ്, കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ്, ഓടക്കുഴൽ അവാർഡ്, വയലാർ അവാർഡ് പ്രശസ്തമായ പുരസ്കാരങ്ങൾ നേടിയ പ്രശസ്തമായ നോവലാണ് മനുഷ്യന് ഒരു ആമുഖം

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “മനുഷ്യനു ഒരു ആമുഖം”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WhatsApp chat