നരഋഷി

70.00

9 in stock

സ്വാമി വിവേകാനന്ദനെ കുറിച്ച് സ്വാമി ഗോലോകാനന്ദ എഴുതിയ ഒരു മലയാളം ജീവചരിത്രമാണ് നരഋഷി; സ്വാമി വിവേകാനന്ദന്റെ ലേഖനങ്ങളും വാക്യങ്ങളും ജീവിത സംഭവങ്ങളും പുസ്തകത്തിലുണ്ട്.

Publisher

സ്വാമി വിവേകാനന്ദനെ കുറിച്ച് സ്വാമി ഗോലോകാനന്ദ എഴുതിയ ഒരു മലയാളം ജീവചരിത്രമാണ് നരഋഷി; സ്വാമി വിവേകാനന്ദന്റെ ലേഖനങ്ങളും വാക്യങ്ങളും ജീവിത സംഭവങ്ങളും പുസ്തകത്തിലുണ്ട്.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “നരഋഷി”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WhatsApp chat