പ്രസാധകർ: ഡി സി ബുക്സ്

Ntuppuppakkoranendarnnu ന്റുപ്പുപ്പാക്കൊരാനേണ്ടാർന്ന്

160.00

3 in stock

മലയാള സാഹിത്യത്തിലെ അനുഗ്രഹീത എഴുത്തുകാരനായ വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറാണ് ന്റുപ്പുപ്പാക്കൊരാനേണ്ടാർന്ന് മലയാളം നോവൽ എഴുതിയത്

Publisher

മലയാള സാഹിത്യത്തിലെ അനുഗ്രഹീത എഴുത്തുകാരനായ വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറാണ് ന്റുപ്പുപ്പാക്കൊരാനേണ്ടാർന്ന് മലയാളം നോവൽ എഴുതിയത്

നൂറ്റാണ്ടുകളായി നമ്മൾ പിന്തുടരുന്ന അന്ധമായ കെട്ടുകഥകളെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് വർത്തമാനകാലത്തിൽ ജീവിക്കാനാണ് ന്റുപ്പുപ്പാക്കൊരാനേണ്ടെന്ന് മലയാള നോവൽ നമ്മോട് ഉദ്ഘോഷിക്കുന്നത്. വഴക്കുകൾ, ആചാരങ്ങൾ, കെട്ടുകഥകൾ തുടങ്ങി ഒരു കേരള കുടുംബത്തിൽ പിന്തുടരുന്ന എല്ലാ പരിഹാസ്യമായ ആചാരങ്ങളും ഈ മലയാളം നോവലിൽ നാം കാണുന്നു

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Ntuppuppakkoranendarnnu ന്റുപ്പുപ്പാക്കൊരാനേണ്ടാർന്ന്”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WhatsApp chat