പത്മങ്ങൾ

150.00

7 in stock

പത്മങ്ങൾ മലയാളം പുസ്തകത്തിൽ “പത്മം” വരയ്ക്കുന്നതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നു . താന്ത്രിക, മാന്ത്രിക കർമ്മങ്ങളിൽ “പത്മ” ത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം ഉപാസകർക്കും വിദഗ്ധർക്കും നന്നായി അറിയാം. തൃക്കാക്കരപ്പന് (ഓണക്കാലത്ത്), പറ വെക്കൽ മുതലായവയ്ക്ക് ചെയ്യുന്നത് പോലെ അവയെ നിസ്സാരമായി കാണേണ്ടതില്ല.

Publisher

പത്മങ്ങൾ മലയാളം പുസ്തകത്തിൽ "പത്മം" വരയ്ക്കുന്നതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നു . താന്ത്രിക, മാന്ത്രിക കർമ്മങ്ങളിൽ "പത്മ" ത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം ഉപാസകർക്കും വിദഗ്ധർക്കും നന്നായി അറിയാം. തൃക്കാക്കരപ്പന് (ഓണക്കാലത്ത്), പറ വെക്കൽ മുതലായവയ്ക്ക് ചെയ്യുന്നത് പോലെ അവയെ നിസ്സാരമായി കാണേണ്ടതില്ല. നേരെമറിച്ച്, പത്മങ്ങൾ ദൈവവിഗ്രഹങ്ങൾക്ക് തുല്യമായി കണക്കാക്കുകയും നിർദ്ദിഷ്ട അളവുകൾ കൃത്യമായി വരയ്ക്കുകയും വേണം. പത്മങ്ങൾ പുസ്തകത്തിന് 36 പേജുകളുണ്ട്, 1/8 ഡെമി വലുപ്പത്തിൽ ആണ് . പണ്ഡിതരാജൻ കാണിപ്പയ്യൂർ ശങ്കരൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട് സമാഹരിച്ച ഈ പുസ്തകം ഗുണനിലവാരമുള്ള കടലാസിൽ അച്ചടിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ പുസ്തകത്തിൽ പത്മത്തിന്റെ 60-ലധികം ചിത്രങ്ങളുണ്ട്. പത്മങ്ങൾ പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് കുന്നംകുളം പഞ്ചാഗം പുസ്തകശാലയാണ്

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “പത്മങ്ങൾ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WhatsApp chat