പൊരുത്തശോധന

50.00

8 in stock

പൊരുത്തശോധന ജ്യോതിഷ പുസ്‌തകത്തിൽ വിവാഹ ആവശ്യത്തിനും അതിന്റെ ഉപയോഗത്തിനുമുള്ള നക്ഷത്ര, ജാതക പൊരുത്തം സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങൾ. പൊരുത്തമെന്നാൽ സ്ത്രീയുടെയും പുരുഷന്റെയും ജാതകത്തിലും നക്ഷത്രത്തിലും തമ്മിൽ പത്ത് വ്യത്യസ്ത വശങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് വിവാഹ പൊരുത്തം കണ്ടെത്തുക എന്നതാണ്.

Publisher

പൊരുത്തശോധന ജ്യോതിഷ പുസ്‌തകത്തിൽ വിവാഹ ആവശ്യത്തിനും അതിന്റെ ഉപയോഗത്തിനുമുള്ള നക്ഷത്ര, ജാതക പൊരുത്തം സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങൾ. പൊരുത്തമെന്നാൽ സ്ത്രീയുടെയും പുരുഷന്റെയും ജാതകത്തിലും നക്ഷത്രത്തിലും തമ്മിൽ പത്ത് വ്യത്യസ്ത വശങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് വിവാഹ പൊരുത്തം കണ്ടെത്തുക എന്നതാണ്. ഗുണനിലവാരമുള്ള പേപ്പറുകളിൽ മലയാളത്തിലെ പൊരുത്തശോധന അച്ചടിച്ചിരിക്കുന്നു. 44 പേജുകളുള്ള ഈ പുസ്തകത്തിന് 1/8 ക്രൗൺ വലുപ്പത്തിൽ . പൊരുത്തശോധന വിവർത്തനം ചെയ്തത് പ്രൊഫസർ കെ.സി. കേശവൻ, കുന്നംകുളം പഞ്ചാഗം പുസ്തകശാല പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “പൊരുത്തശോധന”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WhatsApp chat