പ്രശ്നമാർഗം പൂർവാർദ്ധം

500.00

12 in stock

ജ്യോതിഷത്തിന്റെ ആറു ശാഖകളിൽ ഒന്നാണ് പ്രശ്നം. പ്രശ്ന ക്രിയകളുടെ എല്ലാ വിഷയവും വിശകലനം ചെയുന്ന ഈ പുസ്തകം, അതിലൂടെ മനുഷ്യന്റെ ശാരീരികവും മാനസികവും ആത്മീയവുമായ അവസ്ഥകളെ വിവരിക്കുന്നു. നവഗ്രഹങ്ങളുടെ നിലവിലെ സ്ഥാനം അനുസരിച്ചാണ് ഇത് കണക്കാക്കുന്നത്.

Publisher

ജ്യോതിഷത്തിന്റെ ആറു ശാഖകളിൽ ഒന്നാണ് പ്രശ്നം. പ്രശ്ന ക്രിയകളുടെ എല്ലാ വിഷയവും വിശകലനം ചെയുന്ന ഈ പുസ്തകം, അതിലൂടെ മനുഷ്യന്റെ ശാരീരികവും മാനസികവും ആത്മീയവുമായ അവസ്ഥകളെ വിവരിക്കുന്നു. നവഗ്രഹങ്ങളുടെ നിലവിലെ സ്ഥാനം അനുസരിച്ചാണ് ഇത് കണക്കാക്കുന്നത്. ഈ പുസ്തകം ദൈവജ്ഞ ശിരോമണി കൃഷ്ണാലയം എം.കെ.ഗോവിന്ദൻ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായി വിവർത്തനം ചെയ്‌തിരിക്കുന്നു (പൂർവാർദ്ധം, ഉത്തരാർദ്ധം). മലയാളത്തിലെ പ്രശ്‌നമാർഗം 1/8 ഡെമി വലുപ്പത്തിലുള്ള ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള പേപ്പറിൽ അച്ചടിച്ചിരിക്കുന്നു. കൊച്ചി പള്ളുരുത്തിയിലെ കൃഷ്ണാലയം പബ്ലിക്കേഷൻസാണ് പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “പ്രശ്നമാർഗം പൂർവാർദ്ധം”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WhatsApp chat