സകല ദേവതാ ഗായത്രി മന്ത്രങ്ങൾ

15.00

18 in stock

എല്ലാ ദേവതകളെയും സ്മരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ചെറിയ ഒരു പുസ്തകമാണ് സകല ദേവത ഗായത്രി മന്ത്രങ്ങൾ ഓരോ ദേവതയുടെയും ഗായത്രി രൂപങ്ങൾ ഈ പുസ്തകത്തിൽ സ്തുതിക്കുന്നു.

Publisher

എല്ലാ ദേവതകളെയും സ്മരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ചെറിയ ഒരു പുസ്തകമാണ് സകല ദേവത ഗായത്രി മന്ത്രങ്ങൾ ഓരോ ദേവതയുടെയും ഗായത്രി രൂപങ്ങൾ ഈ പുസ്തകത്തിൽ സ്തുതിക്കുന്നു. ഈ പുസ്തകത്തിന് 64 പേജുകളുണ്ട്. പോക്കറ്റ് സൈസിലെ ചെറിയ ഒരു പതിപ്പാണ് ഇപ്പോൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “സകല ദേവതാ ഗായത്രി മന്ത്രങ്ങൾ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WhatsApp chat