ശ്രീകൃഷ്ണകഥകൾ

120.00

3 in stock

ശ്രീകൃഷ്ണകഥകൾ മലയാളം പുസ്തകം ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ജീവിതം വിവരിക്കുന്നു. ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ദിവ്യജനനം മുതൽ സ്വർഗാരോഹണം വരെയുള്ള കഥയാണ് ഈ ഗ്രന്ഥത്തിലുള്ളത്. മലയാളത്തിലെ ശ്രീകൃഷ്ണ കഥകൾ ലളിതമായ മലയാളത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതിനാൽ എല്ലാ പ്രായക്കാർക്കും പുസ്തകം ആസ്വദിക്കാനാകും.

Publisher

ശ്രീകൃഷ്ണകഥകൾ മലയാളം പുസ്തകം ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ജീവിതം വിവരിക്കുന്നു. ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ദിവ്യജനനം മുതൽ സ്വർഗാരോഹണം വരെയുള്ള കഥയാണ് ഈ ഗ്രന്ഥത്തിലുള്ളത്. മലയാളത്തിലെ ശ്രീകൃഷ്ണ കഥകൾ ലളിതമായ മലയാളത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതിനാൽ എല്ലാ പ്രായക്കാർക്കും പുസ്തകം ആസ്വദിക്കാനാകും. 158 പേജുകളുള്ള ഈ പുസ്തകത്തിന് 1/8 ഡെമി വലുപ്പമുണ്ട്. ശ്രീകൃഷ്ണകഥകൾ മലയാളം പുസ്തകം ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള കടലാസിൽ ബോൾഡ് മലയാളം അക്ഷരങ്ങളിൽ അച്ചടിച്ചിരിക്കുന്നു. കടത്തനാട്ട് പത്മനാഭ വാര്യർ രചിച്ച ഈ പുസ്തകം കൊടുങ്ങല്ലൂർ ശൃംഗപുരം ദേവി ബുക്ക് സ്റ്റാൾ ആണ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്.

WhatsApp chat