ശ്രീ ഭൂതനാഥസർവശം

190.00

4 in stock

ശബരിമല ധർമ്മശാസ്താ ക്ഷേത്രത്തിലെ ഐതിഹ്യങ്ങളെയും ആചാരങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള ശ്രീഭൂതനാഥ സർവ്വസ്വം പുസ്തകത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ. ഈ പുസ്തകം മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളായാണ് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആദ്യഭാഗം ക്ഷേത്രത്തെക്കുറിച്ചും സ്ഥലത്തെക്കുറിച്ചും വിവരിക്കുന്നു, രണ്ടാം ഭാഗം അയ്യപ്പന്റെ ഐതിഹ്യവും മൂന്നാം ഭാഗം ക്ഷേത്രം സന്ദർശിക്കാൻ പിന്തുടരേണ്ടുന്ന ആചാരങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങളും വിവരിക്കുന്നു.

Publisher

ശബരിമല ധർമ്മശാസ്താ ക്ഷേത്രത്തിലെ ഐതിഹ്യങ്ങളെയും ആചാരങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള ശ്രീഭൂതനാഥ സർവ്വസ്വം പുസ്തകത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ. ഈ പുസ്തകം മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളായാണ് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആദ്യഭാഗം ക്ഷേത്രത്തെക്കുറിച്ചും സ്ഥലത്തെക്കുറിച്ചും വിവരിക്കുന്നു, രണ്ടാം ഭാഗം അയ്യപ്പന്റെ ഐതിഹ്യവും മൂന്നാം ഭാഗം ക്ഷേത്രം സന്ദർശിക്കാൻ പിന്തുടരേണ്ടുന്ന ആചാരങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങളും വിവരിക്കുന്നു. ശ്രീഭൂതനാഥ സർവ്വസ്വം 236 പേജുകളുള്ളതും 1/8 ഡെമി വലുപ്പവുമാണ്. ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള കടലാസിൽ വലിയ തടിച്ച മലയാളം അക്ഷരങ്ങളിൽ അച്ചടിച്ച പുസ്തകമാണിത്. വിദ്വാൻ കുറുമള്ളൂർ നാരായണ പിള്ള രചിച്ച ശ്രീഭൂതനാഥ സർവ്വസ്വം കൊടുങ്ങല്ലൂർ ശൃംഗപുരത്തുള്ള ദേവി ബുക്ക് സ്റ്റാളാണ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ശ്രീ ഭൂതനാഥസർവശം”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WhatsApp chat