ശ്രീ ദേവീമാഹാത്മ്യം

50.00

36 in stock

ശ്രീ ദേവീമാഹാത്മ്യം പുസ്തകം സംസ്‌കൃത മൂല ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ മലയാള ലിപി ആണ്. ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ദേവിയെ പരമശക്തിയായി വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ശ്രീ ദേവിമാഹാത്മ്യം മലയാളം പുസ്തകം മാർക്കണ്ഡേയ പുരാണത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ്, 13 അധ്യായങ്ങളായി ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്ന 700 ശ്ലോകങ്ങൾ ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

Publisher

ശ്രീ ദേവീമാഹാത്മ്യം പുസ്തകം സംസ്‌കൃത മൂല ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ മലയാള ലിപി ആണ്. ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ദേവിയെ പരമശക്തിയായി വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ശ്രീ ദേവിമാഹാത്മ്യം മലയാളം പുസ്തകം മാർക്കണ്ഡേയ പുരാണത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ്, 13 അധ്യായങ്ങളായി ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്ന 700 ശ്ലോകങ്ങൾ ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഏഴു ദിവസങ്ങളിലായി 700 ശ്ലോകങ്ങൾ പാരായണം ചെയ്യുന്നത് അത്യധികം ശ്രേയസ്കരമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. ചെന്നൈ ഗിരി ട്രേഡിങ് ഏജൻസി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പുസ്തകം വളരെ ഒതുങ്ങിയ രീതിയിലുള്ളതാണ്.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ശ്രീ ദേവീമാഹാത്മ്യം”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WhatsApp chat