ശ്രീ ദേവിപൂജാകദംബം

40.00

4 in stock

ജഗന്മാതാവായ ശക്തിസ്വരൂപത്തെ ഭാരതീയർ മാതൃരൂപത്തിലും ദേവി രൂപത്തിലും ഉപാസിക്കുന്നുണ്ട്. ഐശ്വര്യം പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ലക്ഷ്മി, വിജ്ഞാനം നൽകുന്ന സരസ്വതി, ശക്തി സ്വരൂപണിയായ ദുർഗ്ഗ എന്നീ രൂപങ്ങൾ മഹാമായയുടെ ചില ഭാവങ്ങൾ മാത്രം. നവരാത്രി വേളയിൽ ഒമ്പത് രൂപത്തിലാണ് മഹാമായയെ ഭാരതീയർ ആരാധിക്കുന്നത്.

Publisher

ജഗന്മാതാവായ ശക്തിസ്വരൂപത്തെ ഭാരതീയർ മാതൃരൂപത്തിലും ദേവി രൂപത്തിലും ഉപാസിക്കുന്നുണ്ട്. ഐശ്വര്യം പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ലക്ഷ്മി, വിജ്ഞാനം നൽകുന്ന സരസ്വതി, ശക്തി സ്വരൂപണിയായ ദുർഗ്ഗ എന്നീ രൂപങ്ങൾ മഹാമായയുടെ ചില ഭാവങ്ങൾ മാത്രം. നവരാത്രി വേളയിൽ ഒമ്പത് രൂപത്തിലാണ് മഹാമായയെ ഭാരതീയർ ആരാധിക്കുന്നത്. ദേവി സംബന്ധമായ എല്ലാ പൂജാവിധികളും അടങ്ങിയ പുസ്തകമാണ് ഇത്. നവരാത്രി പൂജകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഈ പുസ്തകത്തിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്നു. ഈ പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് ആർ.എസ്. വാദ്ധ്യാർ & സൺസ് ആണ്. പുസ്തകം സമാഹരിച്ച് പരിശോധിച്ചു തയ്യാറാക്കിയത് എൽ. അനന്തരാമശാസ്ത്രികൾ ആണ് .

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ശ്രീ ദേവിപൂജാകദംബം”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WhatsApp chat