ശ്രീ രുദ്രക്രമ

45.00

Out of stock

യജുർവേദത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന, പരമശിവനെ സ്തുതിക്കുന്ന സ്തുതിയാണ് ശ്രീരുദ്ര ക്രമം. ഈ പുസ്തകത്തിൽ എല്ലാ ശ്ലോകങ്ങളും സ്വരപ്പെടുത്തിയ പരമ്പരാഗത സമ്പ്രദായത്തിൽ ആണ്.

Publisher

യജുർവേദത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന, പരമശിവനെ സ്തുതിക്കുന്ന സ്തുതിയാണ് ശ്രീരുദ്ര ക്രമം. ഈ പുസ്തകത്തിൽ എല്ലാ ശ്ലോകങ്ങളും സ്വരപ്പെടുത്തിയ പരമ്പരാഗത സമ്പ്രദായത്തിൽ ആണ്. ഈ പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് ആർ.എസ്. വാദ്ധ്യാർ & സൺസ് ആണ്. പുസ്തകം സമാഹരിച്ച് പരിശോധിച്ചു തയ്യാറാക്കിയത് എൽ. അനന്തരാമശാസ്ത്രികൾ ആണ് .

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ശ്രീ രുദ്രക്രമ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WhatsApp chat