തന്ത്രസമുച്ചയം (ഒന്നാം ഭാഗം)

250.00

2 in stock

തന്ത്ര സമുച്ചയം (ഒന്നാം ഭാഗം) കേരളീയ സമ്പ്രദായത്തിൽ പൂജകളിലും ആചാരങ്ങളിലും അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട താന്ത്രിക വിജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച് വിശദമായി വിവരിക്കുന്നു. ഈ പുസ്തകം “കുഴിക്കാട്ട് പച്ച”യുടെയും പുടയൂർ ഭാഷയുടെയും (പുരോഹിത സമൂഹത്തിൽ പ്രചാരത്തിൽ ഉള്ള പുസ്തകങ്ങൾ) വളരെ ലളിതമായ പതിപ്പാണ്.

Publisher

തന്ത്ര സമുച്ചയം (ഒന്നാം ഭാഗം) കേരളീയ സമ്പ്രദായത്തിൽ പൂജകളിലും ആചാരങ്ങളിലും അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട താന്ത്രിക വിജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച് വിശദമായി വിവരിക്കുന്നു. ഈ പുസ്തകം "കുഴിക്കാട്ട് പച്ച"യുടെയും പുടയൂർ ഭാഷയുടെയും (പുരോഹിത സമൂഹത്തിൽ പ്രചാരത്തിൽ ഉള്ള പുസ്തകങ്ങൾ) വളരെ ലളിതമായ പതിപ്പാണ്. ഈ പുസ്തകം ഒന്നാം ഭാഗമാണ്. തന്ത്ര സമുച്ചയം മലയാളം പുസ്തകത്തിന് 252 പേജുകളുണ്ട്, 1/8 ഡെമി വലുപ്പത്തിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഗുണനിലവാരമുള്ള പേപ്പറുകളിൽ അച്ചടിച്ചതാണ് ഈ പുസ്തകം. മലയാളത്തിലെ തന്ത്ര സമുച്ചയം ബ്രഹ്മശ്രീ കുന്നത്തൂർ പടിങ്ങരയ്‌ടത്ത് ചെറിയ അനുജൻ ഭട്ടതിരിപ്പാട് സമാഹരിച്ച് കുന്നംകുളം പഞ്ചാംഗം പുസ്തകശാലയാണ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “തന്ത്രസമുച്ചയം (ഒന്നാം ഭാഗം)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WhatsApp chat