തന്ത്രസുധ

100.00

Out of stock

തന്ത്രസുധ മലയാളം അനുഷ്ഠാന ഗ്രന്ഥം പൂജയുടെയും താന്ത്രിക അനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെയും ഇന്ത്യൻ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനകാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്നു.

Publisher

തന്ത്രസുധ മലയാളം അനുഷ്ഠാന ഗ്രന്ഥം പൂജയുടെയും താന്ത്രിക അനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെയും ഇന്ത്യൻ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനകാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്നു. ശ്രീ കൊളങ്ങര പരമേശ്വരൻ നമ്പൂതിരി എഴുതിയ തന്ത്രികാചാരങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രാഥമിക പഠനത്തിന് ആവശ്യമായ ഉദാഹരണങ്ങൾ ഈ പുസ്തകങ്ങൾ നൽകുന്നു

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “തന്ത്രസുധ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WhatsApp chat