വൈക്കം മഹാദേവക്ഷേത്രം

30.00

99 in stock

ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ പ്രശസ്തമായ ശിവക്ഷേത്രമാണ് വൈക്കം മഹാദേവ ക്ഷേത്രം. ക്ഷേത്രത്തിലെ കാരാഴ്മ മേൽശാന്തിയായ ടി ഡി നാരായണൻ നമ്പൂതിരി വൈക്കം മഹാദേവക്ഷേത്രത്തിന്റെ ചരിത്രത്തെയും ഐതീഹ്യങ്ങളെയും കുറിച്ച് ഭക്തിപൂർവ്വം എഴുതിയ പുസ്തകം ആണ് ഇത്.

Malayalarajyam Book Depot

ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ പ്രശസ്തമായ ശിവക്ഷേത്രമാണ് വൈക്കം മഹാദേവ ക്ഷേത്രം. ക്ഷേത്രത്തിലെ കാരാഴ്മ മേൽശാന്തിയായ ടി ഡി നാരായണൻ നമ്പൂതിരി വൈക്കം മഹാദേവക്ഷേത്രത്തിന്റെ ചരിത്രത്തെയും ഐതീഹ്യങ്ങളെയും കുറിച്ച് ഭക്തിപൂർവ്വം എഴുതിയ പുസ്തകം ആണ് ഇത്. വൈക്കം മലയാളം രാജ്യംബുക്ക്‌ ഡിപ്പോയുടെ പുസ്തകമാണിത്

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “വൈക്കം മഹാദേവക്ഷേത്രം”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WhatsApp chat