പ്രസാധകർ: തിരനോട്ടം

Vesham വേഷം

1,000.00

9 in stock

കഥകളിയുടെ വരിയിൽ സമഗ്രമായ ഒരു ഗ്രന്ഥം തയ്യാറാക്കിയത് പ്രശസ്ത വരിക്കാരനായ പള്ളിപ്പുറം ഉണ്ണികൃഷ്ണനാണ്.

Thiranottam

കഥകളിയുടെ വരിയിൽ സമഗ്രമായ ഒരു ഗ്രന്ഥം തയ്യാറാക്കിയത് പ്രശസ്ത വരിക്കാരനായ പള്ളിപ്പുറം ഉണ്ണികൃഷ്ണനാണ്. നല്ല കടലാസിൽ നല്ല പ്രിന്റിൽ ബഹുവർണ്ണ പുസ്തകം. വസ്ത്രധാരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സൂക്ഷ്മവും സ്ഥൂലവുമായ എല്ലാ വിശദാംശങ്ങളും മനോഹരമായി ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഏതൊരു കഥകളി പ്രേമിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഒന്നാണിത്

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Vesham വേഷം”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WhatsApp chat