ആത്മകഥ

ആത്മകഥ, സ്വയം വിവരിച്ച സ്വന്തം ജീവചരിത്രം. ആത്മകഥാപരമായ കൃതികൾക്ക് പ്രസിദ്ധീകരണത്തിനായി ഉദ്ദേശിക്കാത്ത (കത്തുകൾ, ഡയറിക്കുറിപ്പുകൾ, ജേണലുകൾ, ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകൾ, ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ) ജീവിതകാലത്ത് ഉണ്ടാക്കിയ അടുപ്പമുള്ള രചനകൾ മുതൽ ഒരു ഔപചാരിക പുസ്തക ദൈർഘ്യമുള്ള ആത്മകഥ വരെ പല രൂപങ്ങൾ എടുക്കാം.

Showing the single result

WhatsApp chat