ജ്യോതിഷം

ജ്യോതിഷം, ഇന്ത്യൻ ജ്യോതിഷം അല്ലെങ്കിൽ വേദ ജ്യോതിഷം എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു, പുരാതന ഇന്ത്യയിൽ ഉത്ഭവിച്ച ഒരു പരമ്പരാഗത ജ്യോതിഷ സമ്പ്രദായമാണ്. ഇത് ഹിന്ദു ജ്യോതിശാസ്ത്രത്തിന്റെയും ജ്യോതിഷത്തിന്റെയും തത്വങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതും വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ആഴത്തിൽ വേരൂന്നിയതുമാണ്.

WhatsApp chat