അദ്ധ്യാത്മ രാമായണം കിളിപ്പാട്ട്

150.00

ശ്രീ ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ മനോഹരമായ വർണചിത്രം സഹിതം, അനായാസം വായിക്കാവുന്ന അദ്ധ്യാത്മ രാമായണം ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വം പതിപ്പ്..

Publisher

ശ്രീ ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ മനോഹരമായ വർണചിത്രം സഹിതം, അനായാസം വായിക്കാവുന്ന അദ്ധ്യാത്മ രാമായണം ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വം പതിപ്പ്..
സ്വാമി ചിദാനന്ദ സരസ്വതി സംശോധനം ചെയ്ത, കാണ്ഡങ്ങളിലെ വൃത്തങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചപതിപ്പ്
1/8 ഡെമി സൈസ്, കട്ടി ബയൻഡിംഗ്, തെളിമയുള്ള കടലാസ്,

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “അദ്ധ്യാത്മ രാമായണം കിളിപ്പാട്ട്”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WhatsApp chat