അഷ്ടോത്തരകദംബം

30.00

5 in stock

അവരവരുടെ ഇഷ്ട ദേവതയെ ആരാധിക്കുന്ന ഭക്തർക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ് അഷ്ടോത്തര കദംബം. ഓരോ ദേവതകളെയുംനൂറ്റി എട്ടു നാമങ്ങൾ കൊണ്ട് അർച്ചന നടത്തുകയും സ്തോത്രങ്ങൾ ജപിക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ട്. ശിവപരം, വിഷ്ണുപരം, ദേവീപരം തുടങ്ങി…

Publisher

അവരവരുടെ ഇഷ്ട ദേവതയെ ആരാധിക്കുന്ന ഭക്തർക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ് അഷ്ടോത്തര കദംബം. ഓരോ ദേവതകളെയുംനൂറ്റി എട്ടു നാമങ്ങൾ കൊണ്ട് അർച്ചന നടത്തുകയും സ്തോത്രങ്ങൾ ജപിക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ട്. ശിവപരം, വിഷ്ണുപരം, ദേവീപരം തുടങ്ങി എല്ലാ തരത്തിലുള്ള അഷ്ടോത്തര ചത നാമങ്ങളും അടങ്ങിയ 62 പേജ് ഉള്ള പുസ്തകമാണ് ഇത്. ഈ പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് ആർ.എസ്. വാദ്ധ്യാർ & സൺസ് ആണ്. പുസ്തകം സമാഹരിച്ച് പരിശോധിച്ചു തയ്യാറാക്കിയത് എൽ. അനന്തരാമശാസ്ത്രികൾ ആണ് .

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “അഷ്ടോത്തരകദംബം”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WhatsApp chat