മനുഷ്യാലയചന്ദ്രിക

150.00

9 in stock

മനുഷ്യാലയ ചന്ദ്രിക മലയാളം പുസ്തകം കേരളത്തിലെ വാസ്തുവിദ്യാ പ്രേമികൾക്ക് ഉപയോഗപ്രദമായ ഒരു പരമ്പരാഗത വാസ്തു പുസ്തകമാണ്. തിരുമംഗലത്തു നീലകണ്ഠ മൂസതിന്റെ പ്രശസ്തമായ ശിൽപ വാസ്തുവിദ്യാ ഗ്രന്ഥമായ മനുഷ്യാലയ ചന്ദ്രികയുടെ വിവർത്തനം ആണിത്.

Publisher

മനുഷ്യാലയ ചന്ദ്രിക മലയാളം പുസ്തകം കേരളത്തിലെ വാസ്തുവിദ്യാ പ്രേമികൾക്ക് ഉപയോഗപ്രദമായ ഒരു പരമ്പരാഗത വാസ്തു പുസ്തകമാണ്. തിരുമംഗലത്തു നീലകണ്ഠ മൂസതിന്റെ പ്രശസ്തമായ ശിൽപ വാസ്തുവിദ്യാ ഗ്രന്ഥമായ മനുഷ്യാലയ ചന്ദ്രികയുടെ വിവർത്തനം ആണിത്. മനുഷ്യാലയ ചന്ദ്രികയ്ക്ക് മലയാളത്തിൽ ധാരാളം വിവർത്തനം ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ പുസ്തകം ഏറ്റവും മികച്ചതായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. കാണിപ്പയൂർ ശങ്കരൻ നമ്പൂതിരിയാണ് മലയാളത്തിലെ മനുഷ്യാലയ ചന്ദ്രിക വിവർത്തനം ചെയ്തത്. 148 പേജുകളുള്ള ഈ പുസ്തകം ഗുണനിലവാരമുള്ള കടലാസിൽ പുസ്തകം അച്ചടിച്ചിരിക്കുന്നത്. കുന്നംകുളം പഞ്ചഗം പുസ്തകശാലയാണ് മനുഷ്യാലയ ചന്ദ്രിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “മനുഷ്യാലയചന്ദ്രിക”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WhatsApp chat