സുഭാഷിതങ്ങൾ

120.00

10 in stock

പുരാണങ്ങൾ, വേദങ്ങൾ, ഇതിഹാസങ്ങൾ, വിവിധ സംസ്കൃത കാവ്യങ്ങൾ എന്നിവയിൽ നിന്നുള്ള ശ്ലോകങ്ങളുടെ സമാഹാരമാണ് സുഭാഷിതങ്ങൾ മലയാളം പുസ്തകം. ഈ പുസ്തകം സംസ്‌കൃത ശ്ലോകങ്ങളുടെ വിവർത്തനം, ലളിതമായ മലയാളത്തിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യുകയാണ്.

Publisher

പുരാണങ്ങൾ, വേദങ്ങൾ, ഇതിഹാസങ്ങൾ, വിവിധ സംസ്കൃത കാവ്യങ്ങൾ എന്നിവയിൽ നിന്നുള്ള ശ്ലോകങ്ങളുടെ സമാഹാരമാണ് സുഭാഷിതങ്ങൾ മലയാളം പുസ്തകം. ഈ പുസ്തകം സംസ്‌കൃത ശ്ലോകങ്ങളുടെ വിവർത്തനം, ലളിതമായ മലയാളത്തിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യുകയാണ്. വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും പ്രാസംഗികർക്കും സുഭാഷിതങ്ങൾ നല്ലതാണ്. മലയാളത്തിലെ സുഭാഷിതങ്ങൾ 178 പേജുകളുള്ളതും 1/8 ഡെമി വലുപ്പവുമാണ്. ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള കടലാസിൽ വലിയ അക്ഷരങ്ങളിൽ ഈ പുസ്തകം അച്ചടിച്ചിരിക്കുന്നു. സുഭാഷിതങ്ങൾ മലയാളം പുസ്തകം സമാഹരിച്ച് വിവർത്തനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ശ്രീ. രമേഷ് കൈതപ്പുറവും പ്രസാധനം ദേവി ബുക്ക് സ്റ്റാൾ, ശൃംഗപുരം, കൊടുങ്ങല്ലൂർ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “സുഭാഷിതങ്ങൾ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WhatsApp chat