യന്ത്രവിധികൾ

യന്ത്രലേഖന വിഷയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആധികാരിക ഗ്രന്ഥമാണ് യന്ത്രവിധികൾ മലയാളം പുസ്തകം.

Publisher

യന്ത്രലേഖന വിഷയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആധികാരിക ഗ്രന്ഥമാണ് യന്ത്രവിധികൾ മലയാളം പുസ്തകം. ഈ പുസ്തകത്തിൽ മലയാളത്തിൽ സംസ്കൃത ശ്ലോകങ്ങളും ശ്രീ കാണിപ്പയൂർ ശങ്കരൻ നമ്പൂതിരിപ്പാടിന്റെ വ്യാഖ്യാനവും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. വിവിധ യന്ത്രങ്ങളുടെ മാതൃകകളും ഉണ്ട്

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “യന്ത്രവിധികൾ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WhatsApp chat