ജ്യോതിഷഭൂഷണം പഞ്ചാഗം ME 1200

150.00

ജ്യോതിഷ വിദഗ്ദർ വിശ്വസിച്ചു പിന്തുടർന്ന് വരുന്ന പ്രശസ്തമായ മലയാളം പഞ്ചാഗം ആണ് ജ്യോതിഷ ഭൂഷണം വലിയ പഞ്ചാഗം. പ്രശസ്ത ജ്യോതിഷ ഗണിത പണ്ഡിതൻ പാണ്ടനാട് ഗോപാല വാര്യർ ആണ് ജ്യോതിഷ ഭൂഷണം തയ്യാറാക്കി വന്നിരുന്നത്.

Publisher

ജ്യോതിഷ വിദഗ്ദർ വിശ്വസിച്ചു പിന്തുടർന്ന് വരുന്ന പ്രശസ്തമായ മലയാളം പഞ്ചാഗം ആണ് ജ്യോതിഷ ഭൂഷണം വലിയ പഞ്ചാഗം. പ്രശസ്ത ജ്യോതിഷ ഗണിത പണ്ഡിതൻ പാണ്ടനാട് ഗോപാല വാര്യർ ആണ് ജ്യോതിഷ ഭൂഷണം തയ്യാറാക്കി വന്നിരുന്നത്. 1200 -ാമാണ്ടത്തെ ജ്യോതിഷ ഭൂഷണം വലിയ പഞ്ചാഗം തയാറാക്കിയത് ശ്രീ പി കെ ബാലകൃഷ്ണ വാര്യർ ആണ്. 2023 ഓഗസ്റ്റ് മുതൽ 2024 ഓഗസ്റ്റ്‌ വരെ പ്രാബല്യത്തിൽ ഉള്ളതാണ് ഈ പഞ്ചാഗം.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ജ്യോതിഷഭൂഷണം പഞ്ചാഗം ME 1200”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WhatsApp chat